Läs HELA historien & se ALLA dokument om försvarsministerns löneförmåner & lägenheter på Östermalm

Peter Hultqvist kräver att ”rika” människor ska klämmas åt med särskild beskattning för att finansiera upprustningen av försvaret till Natos nivå två procent av BNP. Själv utnyttjar han det interna förmånssystemet maximalt för att få ut så mycket som möjligt i ersättning för dubbelt boende på hemorten i Borlänge och i Stockholm. Interna handlingar visar hur han har agerat genom åren. Obs att en kortare version av texten har publicerats på Expressen Debatt, se under Media i spalten till vänster.

Här är historien i sin helhet…

Ett av Regeringskansliets dokument om Peter Hultqvists löneförmåner är daterat i juli 2019. Vid det här laget har han varit försvarsminister i nästan fem år. Vid valen 2010, 2014, 2018 och 2022 har han haft förstaplatsen på Socialdemokraternas riksdagslista i partidistriktet i Dalarna. Utöver statsrådslönen, då på 139 000 kronor, kvitterar han varje månad ut högsta möjliga belopp i ersättning för den hyreslägenhet på Östermalm han bor i när han vistas i Stockholm. Totalt blir det 12 400 per månad, 8000 kronor för logikostnader, plus 4400 kronor i så kallad avlöningsförstärkning.

I sig är detta inget anmärkningsvärt. Så ser regelverket ut. Statsråd bosatta mer än sju mil från Stockholm rätt ”till ersättning för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning”. Var och en avgör vad man ansöker om att få ut.

I juli 2019 har försvarsministern – med viss fördröjning – upptäckt att ersättningen för logi höjdes till 8600 kronor per månad den 21 januari 2019 och därför fyller han i en blankett med rubriken ”om statsråds ersättning för logikostnader”. Han kompletterar med textade noteringar i bläck vid sidan av det förtrycka innehållet. Önskemålet är retroaktiva utbetalningar för nästan hela den första mandatperioden i regeringen, från 1 januari 2015 på ”ytterligare 600 kronor per månad t o m 20 januari 2019”, alltså på dagen från att höjningen trädde i kraft. Summan han begär utgörs av skattemedel.

Kan man göra så? Ja, tydligen. I ett skriftligt beslut från Regeringskansliet tio dagar senare hänvisar tf förvaltningschefen Hans Bäck till lagen ”om arvorden till statsråd” och hävdar att ”det finns förutsättningar att bevilja Hultqvist ytterligare ersättning för logikostnad”. Beskedet till försvarsministern blir att han får sina 600 extra per månad i efterskott, totalt 28 800 kronor.

På min begäran har Regeringskansliet lämnat ut alla ”beslutshandlingar och övriga handlingar i ärenden om avlöningsförstärkning och logikostnader för Peter Hultqvist” för perioden oktober 2014 till augusti 2022. Utbetalningarna har gjorts ”i överensstämmelse med gällande beslut”. Kravet på retroaktiv ersättning är en sak som sticker ut vid genomgång av materialet. Det finns fler.

Peter Hultqvist är inte enbart försvarsminister utan också en tung politisk aktör i sitt parti. Han valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen redan 2001 och är sedan 2009 också suppleant i det mäktiga i verkställande utskottet. Han är själv angelägen om att spela en roll även i allmänpolitiska frågor. I valrörelsen 2018 tilldelades han rollen som ett av fyra så kallade vallokomotiv tillsammans med Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Margot Wallström. Särskilt med tanke på att Hultqvist tar ut svängarna som han gör i den offentliga debatten och den samhällssyn han företräder kan frågan ställas hur det står till med hans egen etiska och moraliska kompass.

När Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest i slutet av augusti var ett av förslagen att ”en beredskapsskatt för de allra rikaste” ska finansiera upprustningen av försvaret till Natonivån två procents BNP-andel. Peter Hultqvist talade om att införa en beredskapsskatt riktad mot ”de mest välbeställda i samhället” vid en pressträff redan en månad tidigare. Det var inte första gången han ventilerade sådana tankar.

I sina krönikor i Dala-Demokraten angriper försvarsministern den ”blåbruna” högerns ”närmast blinda tro” på marknaden, använder begrepp som ”klasstillhörighet” och driver en även med S-mått mätt radikal vänsterståndpunkt i fördelningspolitiska frågor. Under rubriken Därför är jag socialdemokrat drog han slutsatsen ”att kapitalismen måste tuktas, regleras och balanseras av starka löntagarkollektiv och starka offentliga strukturer” (30/4 2022). I en annan krönika förra året var rubriken Det är pay back time (2/8 2021):

”Det är mycket förmånligt att vara rik i Sverige, vilket starkt talar för att dessa priviligierade grupper i ökad utsträckning kan bidra till finansieringen av välfärden. De mest välbeställda har under de senaste de decennierna fått så oerhört mycket gratis. ’Pay back time’ (dags att betala tillbaka) borde nu infinna sig!”

Peter Hultqvist pläderar för att rika medborgares tillgångar ska konfiskeras och ser den reduktion som genomfördes under Karl XI:s tid som regent i Sverige på 1600-talet med ”ett omfattande statligt övertagande av adelns godsinnehav” som ett riktmärke för sitt parti. Kravet är att miljonärer ska klämmas åt med en särskild skatt.

När Peter Hultqvist utnämndes till statsråd i Stefan Löfven regering 2014 lämnade han över sin riksdagsplats till närmaste ersättare på S-listan i Dalarna. Som en konsekvens av det fick han flytta ut från sitt övernattningsrum i Riksdagen och ge sig ut på en som det skulle visa sig lyckosam bostadsjakt i Stockholm.

Vid det här laget har Hultqvist varit bosatt i den exklusiva stadsdelen Östermalm under åtta år som försvarsminister i S-ledda regeringar. Efter regeringsskiftet 2014 har han bott i samma dyra kvarter och attraktiva omgivningar som den kategori medborgare han vill utsätta för hårdare beskattning. På Östermalm är Peter Hultqvist långt från sina väljares vardag hemma i Borlänge. Genom åren har försvarsministern bott i två olika lägenheter. Den första på 77 kvadratmeter genom ett hyresavtal med Försvarsmaktens bostadsstiftelse (hyra mellan 10 299 och 10 902 kronor i månaden). Den andra en lite större trea på 86 kvadrat enligt kontrakt med ett fastighetsbolag som ingår i en större privatägd rederikoncern (hyra från 10 256 till 12 903).

Varje månad har löneförmånerna från Regeringskansliet överstigit den hyra Peter Hultqvist har betalat för lägenheterna på Östermalm. Det har varit en god affär för försvarsministern att bo i ett välbärgat innerstadsområde, även om det rimmar illa med hans egen retorik om att klämma åt rika människor.

I fallet med försvarets bostadsstiftelse var det besvärligt att få insyn i saken. Hyreskontraktet var under flera år hemligstämplat i Regeringskansliet pga att boendet ansågs ingå i totalförsvaret.

Däremot fanns relevanta handlingar i ärendet offentligt tillgängliga i Hyresnämnden i Stockholm.

2016 skrev jag flera artiklar i Svenska Dagbladet om avtalet med stiftelsen. Hultqvist fick kritik eftersom han ansågs ha försatt sig i ett beroendeförhållande till Försvarsmakten, den myndighet han var satt att styra som politiskt ansvarig minister:

– Det är olämpligt och ogenomtänkt och så onödigt att försätta sig i den här situationen. Bara tanken på att det skulle kunna finnas privata intressen i närheten av en beslutsprocess där ett statsråd är inblandat är i sig illa nog, förklarade Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor (9/3 2016).

En annan sak som sticker ut är hur Peter Hultqvist hanterade löneförmånerna i samband med en skilsmässa 2020. Under sex månader saknade försvarsministern då eget boende på hemorten i Borlänge. Istället skrev sig han sig hemma hos mamma i Borlänge. Ersättningen både för dubbel bosättning och löneförstärkning betalades enligt Regeringskansliet ut som tidigare utan uppehåll och avdrag, totalt 78 000 kronor. Frågan som kan ställas och som förvaltningsavdelningens jurister kan fundera över är vilka utgifter Hultqvist verkligen hade för ”dubbelt boende” under den här perioden. Avgiften till den aktuella bostadsrättsföreningen låg vid tidpunkten på 5 195 och den kan försvarsministern delat med sin mamma – eller inte. Han kan eventuellt haft kvar kostnader för tidigare gemensamma boenden med ex-hustrun i Borlänge som skulle motivera maximal ersättning, men inget tyder på det. I Borlänge sålde han vid tiden för riksdagsvalet 2014 en villa för 2,2 miljoner och köpte en annan för halva priset, 1,1 miljoner. Det pekar inte mot att Hultqvist haft någon större lånebörda relaterat till sitt privata boende att bekymra sig över.

I folkbokföringen är Peter Hultqvist numera skriven i en hyreslägenhet i en HSB-fastighet i Borlänge. Hyran får han betala ur egen ficka med stöd av statsrådslönen som fr o m den 1 januari 2022 uppgår till 145 000. Utöver det har han en särskild postadress hos mamma. En förklaring kan vara att han inte vistas i Borlänge särskilt ofta och får den privata posten skickad till sig på Östermalm.

I valrörelsens inledningsskede den 8 juni 2022 publicerade SVT:s Uppdrags Granskning en genomgång av riksdagsledamöternas boende och ersättningar. Jörgen Hellman (S), ordförande i skatteutskottet, var skriven i en fallfärdig stuga utanför Vänersborg utan toalett och dusch, och tvingades avgå när det uppdagades att han fått ut 700 000 kronor i ersättning för boende i Stockholm. Helena Bouveng (M), ledamot i skatteutskottet, var enligt folkbokföringen bosatt hos en släkting i Vetlanda medan hon tog ut närmare 400 000 kronor i förmåner för sitt boende i Stockholmstrakten.

Fredagen den 10 juni, två dagar efter Uppdrag Granskning, skickade Peter Hultqvist in en begäran om att få sänkt ersättning för sitt boende på Östermalm:

”Jag ansöker fr o m 1 juli 2022 om ersättning för logikostnader med halva beloppet, dvs 50 procent av månadskostnaden (hyran = 12 713:-).”

Blanketten som användes var densamma som när Hultqvist begärde och beviljades retroaktiv ersättning 2019. Precis som då godkände tf förvaltningschefen Hans Bäck försvarsministerns begäran: ”Statsrådet Peter Hultqvist som är bosatt i Borlänge har från och med den 1 juli 2022 rätt till ersättning för logikostnader med 6351 kronor per månad”, står det i beslutet från den 28 juni. Orsaken till försvarsministerns agerande bör rimligen vara att han delar boendet på Östermalm med någon annan och så snabbt som möjligt ville få på pränt att det gäller även hyran.

Eventuellt är den personen samma kvinna som han numera äger en sommarstuga med i den finländska skärgården utanför Åbo. Enligt Expressen var köpesumman 3,5 miljoner kronor (10 maj 2022). Försvarsministern ville inte kommentera affären när tidningen frågade men med tanke på att han under åtta år i regeringen haft höga inkomster och löneförmåner i kombination kan han haft möjlighet att spara i ladorna och lägga undan pengar för sådana investeringar.

Peter Hultqvist omfattades inte av TV-granskningen eftersom han som statsråd har ersättare i riksdagen, men han kan ha erinrat sig och velat undvika förre S-ledaren Håkan Juholts öde. Han delade boende i Stockholm med sin sambo utan att dela på hyran. När det uppdagades att han tog ut ersättning för hela hyresbeloppet blev han hårt ansatt, en bidragande orsak till att han tvingades avgå efter rekordkort tid på partiledarposten.

I sin krönika i Dala-Demokraten i april i år skrev Hultqvist att det är ”den mest välbeställde” som gynnas av högerns politik. Själv har han konsekvent under sina åtta år i regeringen pressat ut varenda möjlig krona ur det interna förmånssystemet för egen vinnings skull. Det är girighet, inte solidaritet. Peter Hultqvist lever inte som han lär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...